Algemene informatie

De Beroepsverenigingen

De tandartsen in onze praktijk zijn aangesloten de beroepsvereniging ‘Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Tandheelkunde’ (KNMT). Ook de klachtenregeling voor de praktijk verloopt via deze beroepsvereniging.

Tarieven

In de praktijk worden de door de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA) vastgestelde tarieven gehanteerd.
Deze kunt u vinden op www.nza.nl.

Kwaliteitsregister Tandartsen

Tandartsprakrtijk van Pinxeren is erkend door Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). KRT is een landelijke organisatie voor patiënten en tandartsen. Het KRT registreert alle deskundigheidsbevorderende activiteiten van tandartsen, die aantoonbaar hun kennis en deskundigheid op peil houden met als uitgangspunt dat “life time learning” bijdraagt aan kwaliteitsverbetering. Geregistreerde tandartsen voldoen vrijwillig aan de door het KRT gestelde registratienormen. Registratie in het KRT geeft aan dat de tandarts werk maakt van kwaliteit. U kunt de tandartsen vinden op: https://tandartsregister.nl/

Declaratie

Wij hebben gekozen voor een afhandeling van declaraties die voor de patiënt zo duidelijk en eenvoudig als mogelijk is.

Na afloop van de behandeling krijgt u doorgaans direct de declaratie mee. U ondertekent in de praktijk een éénmalige machtiging tot afschrijving en na minimaal 14 dagen incasseren wij het verschuldigde bedrag van uw rekening.

Tevens bestaat de mogelijkheid om het bedrag direct over te maken via PIN. Wij streven ernaar om zo weinig mogelijk met openstaande nota's te werken om de administratie zo beperkt mogelijk te houden.

De nota kunt u vervolgens zelf aanbieden aan uw zorgverzekeraar voor een vergoeding uit basisverzekering of tandartsverzekering.

Voor uitgebreide behandelingen (met een bedrag boven 250 euro) wordt altijd een kostenbegroting opgesteld. Het staat u vrij om bij alle behandelingen om een kostenbegroting te vragen. De begroting kan worden opgestuurd via brief of Zorgmail (beschermde mail).

Sponsoring

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in Ziekenhuis Bernhoven. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt! Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij. Bureau Méteau verzorgt een uitgave van Het BeterBoek voor kinderen van 2 tot 6 jaar en een editie voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.