Algemene informatie

Associatie Nederlandse Tandartsen

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging “Associatie Nederlandse Tandartsen” Kortweg ANT,
(www.ant-tandartsen.nl) ook de klachtenregeling voor de praktijk verloopt via ANT.

Tarieven

In de praktijk worden de door de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA) vastgestelde tarieven gehanteerd.
Deze kunt u vinden op www.nza.nl.

Kwaliteitsregister Tandartsen

Tandartsprakrtijk van Pinxeren is erkend door Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). KRT is een landelijke organisatie voor patiënten en tandartsen. Het KRT registreert alle deskundigheidsbevorderende activiteiten van tandartsen, die aantoonbaar hun kennis en deskundigheid op peil houden met als uitgangspunt dat “life time learning” bijdraagt aan kwaliteitsverbetering. Geregistreerde tandartsen voldoen vrijwillig aan de door het KRT gestelde registratienormen. Registratie in het KRT geeft aan dat de tandarts werk maakt van kwaliteit, wij zijn geregistreerd onder volgende nr. zie link: 49023264702

Declaratie

Wij hebben gekozen voor een afhandeling van declaraties die voor de patiënt zo duidelijk en eenvoudig als mogelijk is.

Na afloop van de behandeling krijgt u doorgaans direct de declaratie mee. U ondertekent in de praktijk een éénmalige machtiging tot afschrijving en na minimaal 14 dagen incasseren wij het verschuldigde bedrag van uw rekening.

Tevens bestaat de mogelijkheid om het bedrag direct over te maken via PIN. Wij streven ernaar om zo weinig mogelijk met openstaande nota's te werken om de administratie zo beperkt mogelijk te houden.

De nota kunt u vervolgens zelf aanbieden aan uw zorgeverzekeraar voor een vergoeding uit basisverzekering of tandartsverzekering.

Voor alle behandelingen kunt u altijd om een kostenbegroting vragen. Voor uitgebreidere behandelingen kunnen wij dit schriftelijk doen en u toesturen via brief of mail.